Cng ty thu mua ph? li?u Phc L?c Ti chuyn cung c?p d?ch v? thu mua ph? li?u s?t, ph? li?u ??ng, ph? li?u nhm, ph? li?u inox, ph? li?u kim lo?i, ph? li?u phi kim lo?i c kh? n?ng ti ch?. Cng ty chng ti thu mua ph? li?u t?i Tp H? Ch Minh, Bnh D??ng, ??ng Nai, Long An, Bnh Ph??c ... v cc ??a ph??ng ln c?n. Phc L?c Ti v?i h?n 12 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c thu mua v ti ch? ph? li?u v?i s? chuyn nghi?p, thnh tn v an tm. M?i thng tin lin h?: CNG TY THU MUA PH? LI?U PHC L?C TI CN ?O UY TN GI CAO THU HNG NHANH THANH TON LI?N TAY | GI CAO NH?T ??a ch? 1: ???ng s? 18, ph??ng Bnh H?ng Ha, qu?n Bnh Tn, tp. HCM S? ?i?n Tho?i: 0973311514 Web: https://phelieuphucloctai.com/ Email: phelieuphucloc79@gmail.com M?ng x h?i k?t n?i v?i Phc L?c Ti https://www.facebook.com/plphucloctai/ https://twitter.com/plphucloctai https://www.youtube.com/channel/UCDDAppq1BVk-4TxHRtbX10A https://www.reddit.com/user/phelieuphucloctai https://www.deviantart.com/phelieuphucloctai https://about.me/plphucloctai/getstarted https://issuu.com/plphucloctai https://www.pinterest.com/plphucloctai/